Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, lai pieņemtu lēmumu par jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikšanu, par katru no jauna veidojamu teritoriju nepieciešams sagatavot un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegt atbilstošus dokumentus. Dokumentu pakete sastāvo no zinātniskā pamatojuma, kura izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu, kā arī teritroijas plānu ar piesaisti un robežām mērogā, kas noteikts zemes ierīcību regulējošajos normatīvajos aktos. Balstoties uz visu projekta partneru iegūtajiem izpētes rezultātiem, šīs aktivitātes ietvaros Dabas aizsardzības pārvalde sagatavos atbilstošu dokumentāciju un pieteikumu jaunu aizsargājamo jūras teritoriju dibināšanai un, atbilstoši likumdošanai, iesniegs to ministrijā lēmuma pieņemšanai.

 

Rezultāti vidusposmā:

Projekta partneri vienojušies par jaunām esošo aizsargājamo jūras teritoriju robežām. Tāpat aizsargājamo jūras teritoriju tīklā nolemts iekļaut aizsargājamās teritorijas "Užava" (LV0520300) jūras daļu, kas līdz šim palikusi vienīgā teritorija Latvijā, kur nav nodalīta sauszemes un jūras daļa. Pievienotajā attēlā redzams AJT tīkla stāvoklis līdz 2022.gada beigām ar esošo AJT robežām, kurās izmaiņas nav plānotas, kā arī iezīmētām plānotajām izmaiņām, tai skaitā vismā projekta LIFE REEF pilotteritorijām.

Plānots, ka robežu jautājumu projekta eksperti turpinās izskatīt un iespējamas vēl kādas izmaiņas.