LIFE REEF eksperti šogad aktīvi turpina darbu ar dabas aizsardzības plāna satura sagatavošanu. Janvāra seminārā uzmanība tika veltīta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā biotopu aizsardzības statusam.

Eiropas Savienības nozīmes biotopa aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja:

• tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir stabilas vai paplašinās;

• tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas nepieciešamas biotopa ilgstošai eksistencei, un paredzams, ka tās pastāvēs tuvākajā nākotnē;

• ir nodrošināta labvēlīga tam raksturīgo sugu aizsardzība.

Biotopiem tiek vērtēti šādi kritēriji - dabiskās izplatības areāls, kopējā aizņemtā platība, specifiskās struktūras un funkcijas (ieskaitot raksturojošās sugas), kā arī iepriekšminēto kritēriju nākotnes izredzes.

Februāra seminārā uzmanība tika veltīta trijām zivju sugām un visām jūras putnu sugām. Aizsardzības mērķu noteikšanai sugām tiek izmantota labākā zinātniskā informācija uz šo brīdi un balstās uz novērojumiem, faktiem un to analīzi, nevis emocionāliem vai praktiskiem (ekonomiskiem) apsvērumiem. Visur pasaulē informācijas vākšanas ātrums par bioloģisko daudzveidību atpaliek no tās samazināšanas ātruma un vajadzībām pēc informācijas mainīgos vides apstākļos.

Sugas aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja tās:

• populācijas dinamikas dati rāda, ka suga ilgstoši nodrošina savu eksistenci kā raksturīgā biotopa dzīvotspējīga sastāvdaļa;

• dabiskais izplatības areāls nesamazinās un nav paredzams, ka tas samazināsies tuvākajā nākotnē;

• dzīvotņu izmēri ir pietiekami lieli un, iespējams, tādi saglabāsies, lai ilgstoši nodrošinātu optimālu īpatņu skaitu populācijās.

Semināru cikla noslēgumā tika sagatavots uzdevumu apkopojums turpmāk veicamiem darbiem.