Fotogrāfiju autors - Juris Aigars

Pūšļu fuks Fucus vesiculosus apaudzis akmens jūras gultnē plekse jūras gultnē

 

LIFE19 NAT/LV000973 REEF - Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības statusa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

Darbības teritorija - Baltijas jūra

Budžets: 4 007 105 EUR

  • Eiropas Komisijas finansējums: 2 404 262 EUR
  • Nacionālais līdzfinansējums: 1 351 573 EUR
  • Partneru iegudījums: 251 270 EUR

Ilgums: 01/09/2020 - 31/08/2025

Ieviesēji:

  • Dabas aizsardzības pārvalde
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
  • Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Latvijas piekrastē Baltijas jūrā sastopami divi Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi 1110 Smilšu sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā. Biotops 1170 Akmeņu sēkļi jūrā ir viens no ievērojamākajiem un ekoloģiski nozīmīgākajiem biotopu veidiem Baltijas jūras austrumu daļā, kas ir cieta substrāta teritorijas (akmeņi, laukakmeņi, oļi) ar smilšu apbērumiem. Šo biotopa veidu apdzīvo neskaitāmas bezmugurkaulnieku, zivju, putnu un augu sugas.
Biotops 1110 Smilšu sēkļi jūrā ir garenas, apaļas vai neregulāras formas reljefa veidojumi, kuru pastāvīgi klāj jūras ūdens. Šo biotopu veido galvenokārt smiltis ar grants, oļu, akmeņu un dūņu piejaukumu, kurus apdzīvo baktēriju, daudzsartārpu, gliemju un vēžveidīgo sabiedrības. Smilšu sēkļi ir nozīmīga zivju nārsta un barošanās vieta, tāpat tie piesaista arī ziemojošos ūdensputnus.
Projekta ietvaros paredzēts izvērtēt jūras biotopu izplatību un ekoloģisko stāvokli Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā saskaņā ar jaunākajām mūsdienu atziņām.