....

..  Aktivitāte .... Atbildīgais partneris ......   Statuss
    Sagatavošanās un izpētes darbu veikšana
 
         
A1   Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Esošo jūras biotopu definīciju un aprakstu pārskatīšana un pielāgošana mūsdienu izpratnei   Latvijas Hidroekoloģijas institūts      Uzsākts
A2   Monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās   Latvijas Hidroekoloģijas institūts      Uzsākts
A3   Potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšana   Dabas aizsardzības pārvalde      Uzsākts
A4   Aizsargājamo jūras teritoriju efektivitātes izvērtējums   Latvijas Hidroelokoģijas institūts     Tiks uzsākts
A5   Zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums   Latvijas Hidroekoloģijas institūts     Uzsākts
A6   Atkārtojamības un pārneses plāna sagatavošana
 
  Dabas aizsardzības pārvalde     Realizēts
    Plānu izstrāde
 
         
C1  

Zinātnisko pamatojumu izstrāde jaunu aizsargājamo jūras teritoriju dibināšanai un iekļaušanai Natura2000 tīklā

  Dabas aizsardzības pārvalde     Tiks uzsākts
C2  

Dabas aizsardzības plāna izstrāde aizsargājamām jūras teritorijām

  Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
C3   Rīcības plāna izstrāde invazīvo jūras sugu samazināšanai un pasākumu plāna izstrāde putnu un zīdītāju piezvejas mazināšanai   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
C4   Piekrastes zvejas pārvaldības plāna izstrāde   Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"     Uzsākts
    Projektā veikto aktivitāšu ietekmes monitorings          
D1   Projekta efektivitātes monitorings   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
D2   Projekta indikatoru novērtējums
 
  Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
    Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
 
         
E1   Projekta uzsākšanas seminārs   Dabas aizsardzības pārvalde     Realizēts
E2   Projekta mājaslapas izstrāde un attīstība   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
E3   Pieredzes apmaiņa, sadarbība   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
E4   Komunikācijas plāna izstrāde   Dabas aizsardzības pārvalde     Realizēts
E5   Sabiedrības informēšanas semināru organizēšana   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
E6   Layman's ziņojums   Dabas aizsardzības pārvalde    

Tiks uzsākts

E7   Audio vizuālo un tekstuālo materiālu sagatavošana   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
E8   Bioģeogrāfiskā semināra organizēšana   Dabas aizsardzības pārvalde     Tiks uzsākts
    Projekta vadība un norises uzraudzība
 
         
F1   Projekta vadība   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
F2   Audits   Dabas aizsardzības pārvalde     Uzsākts
F3   Pēc-projekta plāns   Dabas aizsardzības pārvalde     Tiks uzsākts
F4   Uzraudzības un monitoringa grupa   Dabas aizsardzības pārvalde    

Uzsākts