PROJEKTA MĒRĶI

Projekta LIFE REEF Nr. LIFE19 NAT/LV/000973 galvenais mērķis ir jūras biotopu un sugu izpēte un visaptverošas aizsardzības sistēmas izveide aizsargājamām jūras teritorijām Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.
Projekta ietvaros tiks realizēta Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo jūras biotopu 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā kartēšana un izpēte aptuveni 4116 km2 plašā Baltijas jūras akvatorijā, kā rezultātā plānots veicināt šo biotopu un to apdzīvojošo sugu ilgtspējīgu pastāvēšanu un apsaimniekošanu. Projekta laikā realizējamā biotopu aizsardzība vienlaikus veicinās gan zivju populāciju, gan putnu dzīvotņu uzlabošanos.

jūras gultnes augu daudzveidība

 daudzgadīgā sārtaļģe Vertebrata fucoides    Foto autors Juris Aigars

 

PROJEKTA GALVENIE UZDEVUMI UN RĪCĪBAS

  • Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Esošo jūras biotopu definīciju un aprakstu pārskatīšana un pielāgošana mūsdienu zināšanu līmenim un izpratnei.
  • Monitoringa metodoloģijas uzlabošana kvalitatīvo un kvantitatīvo izmaiņu novērtēšanai un ietekmes izvērtēšanai jūras zemūdens biotopu, zivju un putnu populācijās.
  • Potenciālo jūras aizsargājamo teritoriju izvērtēšana un iekļaušana Natura2000 tīklā.
  • Aizsargājamo jūras teritoriju efektivitātes izvērtējums Latvijai piederošajos jūras ūdeņos.
  • Dabas aizsardzības plāna izstāde visām aizsargājamām jūras teritorijām.
  • Zemūdens jūras biotopu ekosistēmu pakalpojumu izvērtējums.
  • Rīcības plāna izstrāde invazīvo jūras sugu samazināšanai.
  • Rīcības plāna izstrāde jūras putnu un zīdītāju piezvejas samazināšanas pasākumiem.
  • Piekrastes zvejas pārvaldības plāna izstrāde.