Esošajās sedimentu kartēs un līdzšinējos pētījumos Baltijas jūras Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas gultnē ir identificētas potenciālās teritorijas, kurās varētu būt sastopami Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājami biotopi 1110 Smilts sēkļi jūrā un 1170 Akmeņu sēkļi jūrā. Šīs vietas atrodas aptuveni 20 līdz 45 metru dziļumā, kur jūras nogulumiem ir mozaīkveida struktūra, piemēram, apvidos, kuros atrodas ar smiltīm vai iežiem apauguši laukumi.

Projekta ietvaros ir izvēlētas trīs potenciālās teritorijas 4116 kvadrātkilometru platībā, kurās norisināsies jūras gultnes pētījumi un biotopu kartēšana. Zemāk pievienotajā kartē izpētes vietas ir attēlotas ar oranžām līnijām. Informācijai - kartē ar zilām līnijām ir attēlotas vietas, kurās līdz šim ir konstatēta bioloģiskās daudzveidības klātbūtne un šajās vietās kopš 2009. gada ir noteiktas Natura2000 aizsargājamās jūras teritorijas.

Projekta ieviešanas gaitā informācija par izpētes vietām tiks papildināta ar iegūtajiem rezultātiem.