30. jūnijā VARAM organizēja Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas sanāksmi par vides un dabas aizsardzības jomu interesēm Jūras plānojumā. Projekta partneri šajā sanāksmē nodrošināja četras prezentācijas apakšsekcijā “Dabas aizsardzības intereses jūras teritorijā”.

Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE REEF projekta aizsargājamo jūras teritoriju eksperte Ilze Urtāne, sniedza prezentāciju par esošo un potenciālo aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plāna izstrādi, savukārt eksperts – ornitologs Pēteris Daknis par līdzšinējiem putnu uzskaites rezultātiem.

Latvijas Hidroekoloģijas institūta LIFE REEF projekta vadītāja Ingrīda Andersone sniedza prezentāciju par Latvijas Jūras biotopu izpēti un biotopu konektivitātes noteikšanu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības vides zinātniskā institūta "BIOR" LIFE REEF projekta vadītājs Ivars Putnis prezentēja par veiktajām izpētēm un zivīm nozīmīgām dzīvotnēm, piezveju.

Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas sanāksmē pievērsta uzmanība arī vides kvalitātes jautājumiem. Vides kvalitāte jeb ko varam darīt laba jūras vides stāvokļa panākšanai Baltijas jūrā. Secinājums jeb atziņa: lielākā daļa no vides stāvokli raksturojošiem raksturlielumiem neatbilst labam jūras vides stāvoklim.

Ja līdz šim par lielāko negatīvo ietekmi tika uzskatīta biogēnu ienese jūrā un eitrofikācija, tad otra nozīmīgākā negatīvā ietekme ir saistāma ar klimata izmaiņām un ūdens brūnēšanu. Līdz ar to jūrā samazinās bioloģiskā daudzveidība, jo samazinās vietas ar piemērotiem apstākļiem.

Tā kā piesārņojums nonāk jūrā ar upju noteci, lielākās cerības liekamas uz upju baseinu plānos paredzētajiem pasākumiem, t.i., galvenokārt izkliedētā piesārņojuma mazināšanai no lauksaimniecības, mežsaimniecības un notekūdeņu iekārtu darbības uzlabošanai.