LAIKS: 18.10.2023. plkst. 10.00-16.00

VIETA: Klātienē - Dabas aizsardzības pārvaldes birojā “Meža māja”, Ķemeros, Jūrmalā.

Plāna izstrādātājs iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar plānotājiem un jau paveiktajiem darbiem dabas plāna izstrādes laikā un līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem par dabas aizsardzības plānā iekļaujamo informāciju.

Konsultatīvās grupas izveidošanas mērķis ir nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju, zemes īpašnieku, biedrību un nodibinājumu iesaistīšanu plāna izstrādes un apspriešanas procesā. Konsultatīvās grupas locekļu pienākums ir piedalīties plāna izstrādātāja organizētajās sanāksmēs, konsultējot un izskatot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, lai nodrošinātu teritorijas dabas vērtību saglabāšanu un labvēlīgu aizsardzības stāvokli tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem un Eiropas Savienības nozīmes biotopiem, kuru aizsardzībai šī teritorija ir izveidota.

Konsultatīvās grupas funkcijas:
- izskatīt priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem;
- izvērtēt dabas resursu izmantošanas iespējas, kas neapdraud īpaši aizsargājamās sugas, biotopus un to dzīvotnes;
-izskatīt un izvērtēt priekšlikumus par pieļaujamajiem un aizliegtajiem darbību veidiem, ņemot vērā attiecīgās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un aizsardzības mērķus un uzdevumus;
- izskatīt jautājumus par atsevišķu karšu nepieciešamību vai apvienošanu;
- iesaistīties plāna projekta izskatīšanā, kā arī, ja nepieciešams, ierosināt pārstrādāt plāna projektu, mainīt vai papildināt plāna saturu un struktūru;
- izteikt viedokli par individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projekta izstrādes nepieciešamību un noteikumu saturu.

Foto: Gunta Gabrāne