LIFE REEF speciālisti iepazīstināja pašvaldības pārstāvjus ar plāna izstrādes priekšlikumiem. Dabas aizsardzības plāni ir svarīgi instrumenti, kas palīdz saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses. Plāna mērķis ir nodrošināt labvēlīgu aizsardzības statusu īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem šajā teritorijā. Tas ietver zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu zonējumam un vienotus apsaimniekošanas pasākumus.

Dabas aizsardzības plānam ir rekomendējošs statuss, tomēr tas ir saistošs vides institūcijām, pieņemot lēmumus par atļaujām un saskaņojumiem. Tas kalpo kā zinātnisks pamatojums ĪADT robežu, zonējuma un normatīvo regulējumu pārskatīšanai. Vairums pašvaldību aktīvi iesaistās ĪADT plānu izstrādē, jo tā ir iespēja attīstīt novadu teritoriju un realizēt pašvaldību idejas, piesaistot dažādu projektu finansējumu.

Talsu novada pašvaldības pārstāvji atzinīgi novērtēja LIFE REEF speciālistu prezentāciju un pauda gatavību sadarboties plāna izstrādes procesā. Šāda sadarbība starp dabas aizsardzības speciālistiem un pašvaldībām ir būtiska, lai nodrošinātu aizsargājamo jūras teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un to dabas vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm.