Aizvadīta tikšanās starp LIFE REEF ekspertiem un Limbažu novada pašvaldības Salacgrīvas ostas pārvaldnieku, lai apspriestu ostas darbības ietekmi uz vidi un veicinātu dabas aizsardzības plāna izstrādi.

Salacgrīvas osta ir vēsturiski nozīmīga vieta, kas gadsimtiem ilgi kalpojusi kā jūras vārti Ziemeļvidzemei. Mūsdienās osta ir ne vien nozīmīgs ekonomiskais centrs, bet arī daļa no trauslās Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas. Salīdzinot ar citām Latvijas mazajām ostām, Salacgrīvas osta ir uzrādījusi stabilu kravu apgrozījumu. Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2022. gadu, kravu apjoms ostā ir palielinājies par 23,7%.

Tikšanās laikā tika uzsvērta nepieciešamība atrast līdzsvaru starp ostas attīstību un dabas aizsardzību. Dabas aizsardzības plāns kalpos kā ceļvedis, lai sasniegtu šo līdzsvaru, nodrošinot labvēlīgu aizsardzības statusu īpaši aizsargājamām jūras sugām un biotopiem, vienlaikus veicinot ostas ilgtspējīgu attīstību.

Plāna izstrādes gaitā tiks apkopota zinātniskā informācija par ostas apkārtnes vidi, identificēti potenciālie apdraudējumi un izstrādāti pasākumi to mazināšanai. Plānā tiks iekļauts arī funkcionālais zonējums, kas noteiks, kādas darbības ir atļautas katrā zonā.

Eiropas Savienības transporta politikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mobilitāti, vienlaikus samazinot negatīvo ietekmi uz vidi.

Nākotnes izaicinājumi abām iesaistītajām pusēm ir saglabāt un attīstīt ostas ekonomisko potenciālu, aizsargājot Baltijas jūras piekrastes ekosistēmu. Dabas aizsardzības plāna izstrāde ir nozīmīgs solis šī līdzsvara sasniegšanā.