21. maijā Latvija, kopā ar pārējo Eiropas Savienību, atzīmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 dienu. Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvija pievienojās šim tīklam, kura mērķis ir saglabāt Eiropas bagātīgo bioloģisko daudzveidību. Savukārt, 22. maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības diena.

Bioloģiskā daudzveidība aptver sugu, dzīvotņu un ekosistēmu dažādību, ieskaitot jūras vidi. Latvijā Natura 2000 tīklā ir iekļautas 333 teritorijas, kas aptver dažādas teritorijas- no dabas rezervātiem un nacionālajiem parkiem līdz aizsargājamām jūras teritorijām.

Latvijā ir septiņas aizsargājamās jūras teritorijas Natura 2000 tīklā, tai skaitā "Nida - Pērkone", "Akmensrags", "Irbes šaurums", "Rīgas līča rietumu piekraste", "Selga uz rietumiem no Tūjas", "Vitrupe - Tūja" un "Ainaži - Salacgrīva". Šīs teritorijas ir īpaši svarīgas, jo tajās atrodas aizsargājami Eiropas Savienības biotopi, piemēram, akmeņaini rifi un smilšu sēkļi, kas kalpo par mājvietu daudzām jūras sugām. Natura 2000 tīklam ir svarīga loma Baltijas jūras vides aizsardzībā, taspalīdz saglabāt dabisko biotopu un sugu daudzveidību, kā arī nodrošina ilgtspējīgu jūras resursu izmantošanu. Jūras biotopiem ir ne tikai ekoloģiska, bet arī ekonomiska vērtība, tie veicina Baltijas jūras ekosistēmas stabilitāti un nodrošina augstu bioloģisko daudzveidību, kas savukārt sekmēzivju krājumu atjaunošanos un nodrošina ienākumus zvejniekiem.

Neskatoties uz to nozīmīgumu, jūras biotopus negatīvi ietekmē, piemēram, piesārņojums, pārzveja, būvniecība, invazīvās svešzemju sugas un klimata pārmaiņas. Aizsargājamo jūras teritoriju izveide Natura 2000 tīklā ir viens no galvenajiem pasākumiem, lai novērstu šos draudus un saglabātu Baltijas jūras dabas mantojumu.

LIFE REEF projekts ir viens no nozīmīgākajiem projektiem Latvijā, kas šobrīd tiek īstenots Baltijas jūras Latvijas teritorijas ūdeņos. Šī projekta ietvaros tiek veikti pētījumi un sagatavoti priekšlikumi bioloģiski nozīmīgu jūras teritoriju aizsardzībai. Tāpat projekta ietvaros tiks pārskatītas esošo aizsargājamo jūras teritoriju robežas un funkcionālais zonējums, lai nodrošinātu to efektīvu apsaimniekošanu.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir visu mūsu atbildība!

Foto: Gunta Gabrāne