30. un 31. maijā Svendborgas pilsētā Dānijā norisinājās Eiropas Jūras dienu konference. Šis nozīmīgais notikums pulcēja vairāk nekā tūkstoti dalībnieku no visas Eiropas, lai apspriestu jūras vides aktuālos jautājumus un kopīgi meklētu risinājumus ilgtspējīgai saimniekošanai.

Konferencē piedalījās arī LIFE REEF komanda, lai konferences dalībniekus iepazīstinātu ar projektā paveikto un izaicinājumiem. Četros informatīvos plakātos atspoguļotas četras tēmas, kas ir projekta ikdienas darba pamatā:

  • Aizsargājamo jūras teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde: Projekta pārstāvji dalījās pieredzē par plānu izstrādes gaitu un izaicinājumiem, kas saistīti ar "papīra parku" novēršanu un virzību uz efektīvu jūras teritoriju apsaimniekošanu.
  • Biotopu direktīvas mērķu sasniegšana: Kā viens no lielākajiem izaicinājumiem tika minēta eitrofikācija, invazīvo sugu izplatība un vēja parku attīstība, kas rada konkurenci dabas aizsardzības interesēm. Projekts atgādināja par ES dalībvalstu apņemšanos līdz 2030. gadam sasniegt "30/10 mērķi", kas paredz aizsargāt 30% no jūras teritorijām un 10% no piekrastes biotopiem.
  • Ekosistēmu pakalpojumu integrēšana dabas aizsardzības plānošanā: LIFE REEF demonstrēja, kā šie pakalpojumi var sniegt vērtīgu informāciju plānu izstrādes procesā un veicināt ilgtspējīgu jūras resursu izmantošanu.
  • Invazīvo sugu apkarošana: Projekta komanda iepazīstināja ar cīņas metodēm pret invazīvo apaļo jūrasgrunduli, kas rada draudus vietējo sugu bioloģiskajai daudzveidībai.

LIFE REEF stends izcēlās uz pārējo fona ne vien ar informatīvo saturu, bet arī ar krāsainu un pievilcīgu dizainu, ko papildināja projekta ceļojošās fotoizstādes “Baltijas dziļjūra” fotogrāfijas. Apmeklētāji augstu novērtēja stenda vizuālo noformējumu un ar interesi iepazinās ar projekta paveikto aizsargājamo jūras teritoriju apsaimniekošanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Konference sniedza ne vien iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas zināšanas, bet kalpoja arī kā platforma jaunu projektu ideju ģenerēšanai, sadarbības iespēju veidošanai un kontaktēšanās ar domubiedriem no visas Eiropas.

Nākamgad Eiropas Jūras dienu konference norisināsies Corkā, Īrijā, no 22. līdz 23. maijam. LIFE REEF projekta komanda aicina visus interesentus apmeklēt šo nozīmīgo notikumu un kopīgi iestāties par tīru un veselīgu jūru!

Nobeigumā jāatzīmē, ka LIFE REEF dalība Eiropas Jūras dienās bija ne vien vērtīga pieredze, bet arī apliecinājums projekta ieguldījumam jūras vides aizsardzībā un ilgtspējīgā attīstībā.