Dabas aizsardzības pārvaldes izveidotā filma ir angļu valodā un tajā koncentrētā veidā ir atspoguļotas LIFE REEF projektā plānotās aktivitātes.

LIFE REEF projekta zinātniskie pētījumi nepieciešami, lai tiktu nodrošināta biotopu aizsardzība, kas veicinās gan zivju populāciju, gan putnu dzīvotņu uzlabošanos, gan jūras resursu visaptverošas aizsardzības sistēmas izveidi.

LIFE REEF projekta laikā Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā.Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​