Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – Institūts) LIFE programmas projekta “Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (EEZ)” projekta Nr. LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF ietvaros uzsāk iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu ievākšanu un informācijas apkopošanu par iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu noķeršanas gadījumiem. Zivju iezīmēšana tiks veikta 2022. un 2023. gada apaļo jūrasgrunduļu zvejas sezonā (aprīlis – jūnijs). Kopā Latvijas piekrastē plānots iezīmēt 8000 zivis (4000 zivis Rīgas līcī un 4000 zivis Baltijas jūras atklātajā daļā), izmantojot T-bar enkurtipa zīmītes ar uzrakstu BIOR RIGA un četru ciparu kodu. Pētījumu paredzēts veikt līdz 2025. gada 31. janvārim.

Latvijas zvejnieki aicināti piedalīties iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu bioloģiskā materiāla ievākšanas nodrošināšanā un noķeršanas gadījumu uzskaitē zinātniskā pētījuma nepieciešamībai (turpmāk - Pakalpojums), reģistrējot šādu informāciju:

 1. Zīmītes kods.
 2. Zivs garums no purna līdz astes spuras beigām, cm.
 3. Noķeršanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas.
 4. Noķeršanas laiks (gads, mēnesis, datums).
 5. Zvejas rīks.
 6. Zvejas ilgums (stundas).
 7. Noķertās zivs fotogrāfija tā, lai ir redzams zīmītes numurs vai arī noķertās zivs sasaldēšana un uzglabāšana veselā (neķidātā) veidā vēlākai nodošanai Institūta speciālistiem. Uzglabājot zivi veselā veidā, informācija par zivs garumu (2. punkts) nav obligāta.

Par noķeršanas gadījumiem ziņot Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļai pa tālruni: +371 20239304 vai e-pastu: ivars.putnis@bior.lv.

Institūts 2022. gada 31. maijā veica cenu aptauju “Iezīmētu apaļo jūrasgrunduļu ievākšana un noķeršanas gadījumu uzskaite zinātniskā pētījuma nepieciešamībai”, kurā piedalījās 4 (četri) zvejnieki. Ņemot vērā cenu aptaujā zvejnieku iesniegtās cenas, Institūts noteica vidējo cenu. Maksa par 1 (vienas) iezīmētas zivs noķeršanas gadījuma reģistrēšanu zinātniskā pētījuma nepieciešamībai, ņemot vērā aprēķināto vidējo cenu, ir šāda:

  1. Informācija kopā ar zivs fotogrāfiju – 7 EUR +PVN;
  2. Informācija kopā ar zivs sasaldēšanu un uzglabāšanu – 9,75 EUR +PVN.

Zvejnieks vienlaikus drīkst iesniegt informāciju par vairākām zivīm.

Maksu par Pakalpojumu Institūts pārskaita uz zvejnieka rēķinā norādīto bankas kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta un rēķina par Pakalpojumu saņemšanas.

Kopējā maksa par Pakalpojumu nepārsniedz 6 611,57 EUR bez PVN (8000,00 EUR ar PVN).

Jautājumu gadījumā sazināties ar Institūta Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļu pa tālruni: +371 20239304 vai e-pastu: ivars.putnis@bior.lv.

Foto: Gunta Gabrāne