Noslēdzoties četrām publiskajām sanāksmēm Salacgrīvā, Engurē, Ventspilī un Liepājā par turpmāko aizsargājamo jūras teritoriju attīstību, Dabas aizsardzības pārvalde (pārvalde) aicina ikvienu interesentu līdz 16.jūlijam rakstiski iesniegt savus priekšlikumus šo teritoriju turpmākās attīstības vīzijai.

“Pateicamies ikvienam interesentam, kurš atrada laiku piedalīties sanāksmēs. No dažādām ieinteresētajām pusēm un piekrastes iedzīvotājiem esam saņēmuši vērtīgus viedokļus par piekrastes attīstību, un tas ir ļoti noderīgi dabas aizsardzības plānu izstrādes sākumposmā. Jo aktīvāk procesos iesaistās ne tikai valsts un pašvaldības iestādes, bet sabiedrība kopumā, jo lielāka iespēja mums ir sabalansēt un dabas plānos ietvert dažādu grupu atšķirīgās vajadzības,” uzsver pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.

Pārvaldes īstenotais LIFE REEF projekts ne vien nodrošina izpēti un priekšlikumu gatavošanu aizsardzības statusa noteikšanai bioloģiski nozīmīgām platībām dziļjūrā, bet arī sava veida “revīziju” visam aizsargājamo teritoriju tīklam jūrā. Tā kā aizsargājamās jūras teritorijas ir arī Natura 2000 teritorijas, izstrādājot dabas aizsardzības plānu, tām tiks izvērtētas esošās robežas, pārskatīts funkcionālais zonējums un katrai noteikti skaidri saprotami aizsardzības mērķi.

Priekšlikumus rakstiski var iesniegt līdz 16.jūlijam, adresējot tos pārvaldei pa pastu (Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) vai e-pastā pasts@daba.gov.lv.