Aktivitātes mērķis: Kvalitātes kritēriju izstrāde aizsargājamo jūras biotopu novērtēšanai. Esošo jūras biotopu definīciju un aprakstu pārskatīšana un pielāgošana mūsdienu zināšanu līmenim un izpratnei.

Aktivitātes realizēšana iedalīta divos psomos:

  • Pirmais posms: divu rādītāju (indikatoru) izstrāde:
    • Pirmais rādītājs ļaus noteikt biotopu kvalitāti, salīdzinot, cik lielā apjomā biotopu veidojošo sugu klājums atšķiras no optimālā.
    • Otrais rādītājs ļaus novērtēt katra biotopa sugu daudzveidību un skaitu.
    • Papildus - tiks pārskatīti jūras aizsargājamo biotopu apraksti un definīcijas, pielāgojot tās Baltijas jūras Latvijas piekrastei.
  • Otrais posms - izstrādātie rādītāji atkārtoti tiks testēti projekta ietvaros izveidotajās aizsargājamās jūras teritorijās un nepieciešamības gadījumā tiks pielāgoti un precizēti. Otrā posma izstrādes rezultātā jaunās jūras aizsargājamo teritoriju robežas netiks mainītas.