Uzdevums A.2.1

Esošajās aizsargājamās jūras teritorijās biotopi ir veido izteikti neviendabīgu mozaīkveidīgu struktūru. Paredzams, ka biotopu izplatība potenciālajās azisargājamās jūras teritroijās būs līdzīgi neviendabīga. Tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem monitoringa programmas izveidē, lai tā vienlaicīgi būtu gan salīdzinoši ekonomiska un pietiekami informatīva. Līdz šim Latvijas Hidroekoloģijas institūra veiktajās aktivitātēs ir izveidota pieeja monitoringa veikšanai jūrā, tomēr tā joprojām ir uzlabojama. REEF projekta ietvaros, izmantojot ģeostatistikas metodes, individuāli tiks aprēķināts visaptverošākais monitoringa punktu tīkls (telpiskais sadalījums) katrai jau izveidotajai jūras aizsargājamajai teritorijai, kā arī teritorijām, kuras projekta ietvaros ir plānots piešķirt aizsardzības statusu.

Uzdevums A.2.2

Jūras biotopiem ir ļoti nozīmīga loma zivju nārstošanā, barošanās un augšanā līdz briedumam. Klimata pārmaiņas un eitrofikācija var izraisīt būtisku dzīvotņu daļu zudumu. Esošās zināšanas par dzīvotņu kvalitāti bieži vien ir tikai par labi izpētītām un komerciāli nozīmīgām zivju sugām. Attiecībā uz vairākām HELCOM sarkanajā sarakstā iekļautajām jūras sugām, piemēram, jūras zaķzivs Cyclopeterus lumpus, jūras vēdzele Encelyopus cimbrius,  lucītis Zoarces viviparus un akmeņplekste Scophthalmus maximus, pieejamā informācija par sugu izplatību un jūras biotopu lomu potenciālajās aizsargājmās jūras teritorijās ir ļoti ierobežota un neskaidra. Projekta ietvaros tiks izstrādāta monitoringa metodikas stratēģija, lai novērtētu zivju populāciju struktūru dažādos jūras biotopos un novērtētu šo biotopu lomu zivju populāciju attīstībā.

Uzdevums A.2.3

Lai sekotu līdzi putnu sugu sastāva, skaita un izplatības izmaiņām jūras ūdeņos dažādos gadalaikos, kāarī lai noteiktu un prognozētu izmaiņu tendences, ir svarīgi veikt putnu uzskaites, gadu no gada izmantojot vienas un tās pašas metodes. 2017.gadā, Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā tika izstrādāta metodika putnu avio uzskaišu veikšanai. Tikai regulāra ekspertu apmācība un kalibrācija spēj nodrošināt kvalitatīvu iegūto datu rindu un iespēju izmantot iegūtos datus dažāda veida interpretācijai. Šīs aktivitātes ietvaros plānots nodrošināt ekspertu apmācību, lai vēlāk triju sezonu ietvaros īstenotu jūras putnu avio uzskaitīšanu.

Uzdevums A.2.4

Dabas aizsardzības pārvalde ir izstrādājusi Sugu atlantu kā interaktīvu vietni, kurā visi interesenti var reģistrēt savus invazivo svešzemju sugu atradumus un novērojumus. Lai nodrošinātu jūras piekrastes un jūras ūdeņu īnvazīvo sugu reģistrēšanu, šīs aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta  invazīvo sugu reģistrēšanas rokasgrāmata, lai nodrošinātu pilnvērtīgu brīvprātīgo iedzīvotāju sniegtās informācijas kvalitāti. Datu rinda, kas tiks iegūta, palīdzēs izveidot pilnvērtīgu invazīvo sugu izplatības karti un tā tiks izmantota invazīvo sugu pārvaldības plāna sastādīšanā un ierobežošanas pasākumu īstenošanā.