Līdzšinējās darbības rezultāti par jūras gulti un tās struktūru norāda uz trīs potenciālām teritorijām Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kurās varētu būt sastoapmi Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie jūras biotopi un šīs vietas varētu tikt noteiktas kā Natura 2000 teritorijas.

Tā kā potenciālās teritorijas ir plašas, plānotie uzdevumi ir samērā komplicēti un izpētes veikšana ir paredzēta četrās sezonās, aktivitātes īstenošana tiks uzticēta četrām dažādām komandām.

Pirmā komanda būs atbildīga par zemūdens dronu (side scan sonar) iesaisti jūras gultnes izpētē. Zemūdens dronu rezultāti tiks izmantoti, lai raksturotu gultnes telpisko sadalījumu, kā arī, lai noteiktu biotopu robežas.

 

Visās projekta izpētes teritorijās Otrā komanda veiks zemūdens video novērojumus, novērtējot vietas piemērotību aizsargājamas teritorijas statusa noteikšanai. Videonovērošanas staciju saraksts un vietas tiks noteiktas, balstoties uz esošajiem datiem un zemūdens dronu izpētes rezultātā iegūto. Jūras gultnes biotopu bioloģiskā daudzveidība tiks novērtēta, niršanas laikā ievācot zemūdens paraugus. Niršanas vietas tiks izvēlētas pēc zemūdens dronu izpētes rezultātā iegūtiem datiem par biotopu struktūru. Nirēji darbus plāno veikt dziļumā īdz 30 metriem, jo dziļākos apgabalus ir tehniski grūtāk sasniegt kā arī līdzšinējā pieredze norāda, ka dziļumā virs 30 metriem bioloģiskā daudzveidība ir zemāka nekā seklākās vietās.

 

Trešā projekta komanda pētīs zivju populācijas, kas apdzīvo izvēlētās projekta izpētes teritorijas. Kopumā plānoti apsekojumi četrās sezonās divu gadu ietvaros. Plānots novērtēt pilnīgu zivju sastāvu un daudzumu, izmantojot pasīvo, aktīvo un hidroakustisko zvejas metožu kombinācijas. Tāpat potenciālās aizsargājamās jūras teritorijas tiks novērtētas ar zemūdens videoierakstu palīdzību un ihtioplanktona paraugu ņemšanu. Rezultāti tiks analizēti, uzskaitot zemūdens biotopu neviendabīgumu un vēlāk ekstrapolējot tos plašākā teritorijā, izmantojot ģeostatistikas metodes, kas ļauj identificēt būtiskas zivju dzīvotnes. Tāpat plānots analizēt pieejamos literatūras avotus par Baltijas jūras zivju populācijām un analīzēs iekļaut HELCOM vesen veikto darbu metodikas un rezultātus attiecībā uz būtiskajām baltijas jūrā mītošajām zivju sugām un to dzīvotnēm.

 

Ceturtā komanda veiks putnu avio uzskaites jūras ūdeņos visās projektā izvēlētajās teritorijās. Katrā izvēlētajā teritroijā avio uzskaites tiks veiktas vismaz vienu reizi sezonā kopumā trīs gadu garumā. Avio uzskaišu rezultātā tiks iegūti dati par to vai izvēlētās teritorijas ir nozīmīgas arī putnu sugām.