Aktivitātes ietvaros paredzēts analizēt aizsargājamo jūras teritoriju tīkla reprezentativitāti, atbilstību un savienojamību, iekļaujot gan esošās aizsargājamās jūras teritorijas, gan tās, kuras tiks noteiktas kā aizsargājamas projekta darbības rezultātā. Analīzē tiks iekļauti arī replikācijas kritēriji, lai gan saskaņā ar HELCOM ekoloģiskās saskaņotības novērtējumu (BSEP 148), replikācija ir sasniegusi vēlamo kvalitātes līmeni Baltijas mērogā, tomēr joprojām ir nepieciešams novērtēt vai aizsargājamo jūras teritoriju tīkls Latvijas teritoriālajos ūdeņos ir vai nav pašpietiekams.

Novērtējums tiks veikts, izmantojot metodiku, kas aprakstīta HELCOM Baltijas jūras vides lietā Nr.148 (BSEP 148). Lai pielāgotu sugu apmaiņas iespēju starp aizsargājamām jūras teritorijām, savietojamības analīzē papildus tiks izmantots jēdziens "atspēriena akmeņi", jo dažām mērķa sugām izplatības diapazons ir ļoti ierobežots. Ir svarīgi noteikt potenciālos sugu izplatīšanās ceļus un paredzēt izplatības ceļu aizsardzības pasākumus, lai šie ceļi darbotos. Turklāt, lai uzlabotu to zivju sugu aizsardzību, kuras iekļautas Eiropas Savienības Direktīvas 92/43/EEK 2.pielikumā un HELCOM Sarkanajā sarakstā, tiks veidotas kartes, norādot uz būtiskākajām zivju dzīvotnēm Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.