Projekta aktivitāšu Atkārtojamības un pārneses stratēģijas galvenais mērķis būs tehnisko zināšanu nodošana, projektā iegūto rezultātu, radušos problēmu un gūto mācību atspoguļošana. Šī stratēģija darbosies kā projekta ietekmes pavairotājs, piedāvājot REEF projektā pārbaudītus risinājumus, kurus iespējams izmantot citos jūras ūdeņos, kur sastopami gan biotopi, gan biotopus apdzīvojošās sugas gan valsts, gan reģionālā līmenī.

 

Rezultāti vidusposmā:

Atkārtojamības un pārneses stratēģija ietver ne tikai praktiskus ieteikumus, lai veicinātu projekta LIFE REEF rezultātu nodošanu citām organizācijām, nozarēm, struktūrām, reģioniem un valstīm, bet arī sniedz īsu aprakstu par visām tehniskajām vajadzībām un īstenojamām darbībām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu rezultātus.

Projekta ietvaros iegūtie dati jau tiek izmantoti dažādu interešu ieviešanā un plānošanā baltijas jūras ūdeņos, piemēram, vēja parku, gāzes termināļa plānošanā, pārrobežu projektu īstenošanā utt. Projekta eksperti konsultāciju veidā piedalās arī Jūras telpiskā plānojuma 2030 starpnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā. Tāpat, ņemot vērā projekta rezultātus, Latvijai piederošajos Baltijas jūras ūdeņos tiks ieviesta Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. Projekta rezultātā sagatavotais dabas aizsardzības plāns kalpos kā instruments finansējuma piesaistei Baltijas jūras īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai.