Projekta aktivitāšu Atkārtojamības un pārneses stratēģijas galvenais mērķis būs tehnisko zināšanu nodošana, projektā iegūto rezultātu, radušos problēmu un gūto mācību atspoguļošana. Šī stratēģija darbosies kā projekta ietekmes pavairotājs, piedāvājot REEF projektā pārbaudītus risinājumus, kurus iespējams izmantot citos jūras ūdeņos, kur sastopami gan biotopi, gan biotopus apdzīvojošās sugas gan valsts, gan reģionālā līmenī.