Uzdevums C.3.1

Projekta aktivitātes apakšuzdevums ir vērsts uz pārvaldības plāna izstrādi invazīvo jūras sugu ietekmes mazināšanai. Invazīvo svešzemju sugu pārvaldības plāna galvenais mērķis ir līdzsvaroti un katrai sugai specifiski ieteikumi izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai, tostarp sniedzot skaidras norādes, kādos gadījumos un teritorijās invazīvās sugas populācijas likvidēšana ir tehniski iespējama un ekonomiski pamatota līdz pat pilnīgai sugas iznīcināšanai vienlaikus nekaitējot vietējo sugu un biotopu pastāvēšanai. Aktivitātes ietvaros paredzēts darboties ar divām invazīvajām jūras sugām - apaļo jūrasgrunduli Neogobius melanostomus un Ķīnas cimdiņkrabi Eriocheir sinensis

Uzdevums C.3.2

Šīs apakšaktivitātes galvenais mērķis ir izstrādāt rīcības plānu jūras putnu un zīdītāju piezvejas mazināšanai piekrastes zvejniecībā. Piekrastes mazapjoma jauktajā zvejniecībā ir gandrīz neiespējami izvairīties no jebkāda veida piezvejas. Projekta ietvaros ir plānots novērtēt jūras putnu, jūras zīdītāju un citu aizsargājamo sugu piezvejas vēsturisko un pašreizējo līmeni piekrastes zvejniecībā. Vislabākā iespējamā prakse piezvejas samazināšanā tiks iekļauta zinātniskos ieteikumos, lai atjaunotu valsts zvejniecības pārvaldību piekrastes ūdeņos, paredzot samazināt piezvejas līmeni līdz tam rādītājam, kas ir zemāks par pēdējo trīs gadu vidējo rādītāju, tādējādi uzlabojot zvejniecības telpisko pārvaldību piekrastes zonā.