Katrā projekta īstenošanas gada noslēgumā visi projekta laikā iegūtie dati tiks salīdzināti ar esošajiem datiem, lai noteiktu sugu un biotopu izmaiņas laika gaitā. Tāpat šīs aktivitātes ietvaros tiks noteikts vai lauka sezonā ievākto datu apjoms ir pietiekošs lēmumu pieņemšanai, vai un cik lielā mērā no jaunatklātajām sugām un biotopiem šobrīd tiek aizsargāti. Tāpat plānots analizēt sugu un biotopu izplatības datu apjomu, un noteikt, vai un kādā veidā projekta aktivitātes ietekmē datu rindu un apjomu.