Ietekmes monitorings dažādu aspektu griezumā (vide, ekonomika, bioloģiskā daudzveidība, izpratnes veicināšana) ir jebkura LIFE projekta neatņemama sastāvdaļa. LIFE galveno projekta līmeņa rādītāju novērtējums ir nepieciešams, lai uzraudzītu un novērtētu REEF projekta darbību efektivitāti un vispārējo ietekmi. LIFE galveno projekta līmeņa rādītāju novērtējums ir ļoti svarīgs, jo vienādi dāžādu projektu rādītāji ļauj novērtēt REEF projekta panākumus un ietekmi Eiropas Savienības līmenī.

Šīs aktivitātes ietvaros tiks izveidota un uzturēta datu rinda ar rādītājiem Eiropas Komisijas nodrošinātā datubāzē Key Project Indicators.