Sadarbība (tīklošanās) starp projektiem ar līdzīgiem mērķiem ir ļoti būtiska, lai panākumus gūtu ne tikai īstenošanā esošie projekti, bet arī tādi, kas tikai plāno veidot savus pieteikumus finansējuma saņemšanai. REEF projekts plāno nodibināt kontaktus ar citiem LIFE projektiem Eiropas Savienībā, kuri darbojušies ar jūras biotopiem, lai gūtu pieredzi ne tikai darbā ar sabiedrību un ieinteresētajām pusēm, bet arī, lai dalītos pētniecības metodēs.

Projekta ieviešanas gaitā šeit tiks apkopota visa informācija, kas saistīta ar tīklošanos un pieredzes apmaiņu starp citiem LIFE un citu finansējuma avotu projektiem.

 

Rezultāti vidusposmā:

Projekta komanda pārskata priodā ir piedalījusies dažāda veda pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumos, galvenokārt tie notikuši tiešsaistē - notikusi sadarbība ar citiem projektiem (LIFE projektiem un citiem finanšu instrumentu projektiem), organizācijām un privātpersonām, projekts piedalījies nacionālā un starptautiska līmeņa pasākumos - konferencēs, forumos, darba grupās, diskusijās u.c. Covid-19 pandēmijas un ierobežojumu dēļ pieredzes apmaiņas vizītes citās ES vallstīs tiks plānotas 2023. gada nogalē un 2024. gadā. Neskatoties uz pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, pārskata periodā klātienē tika apmeklētas arī dažas tikšanās un konferences:

 • 2021. gada 14. aprīlī projekta pārstāvji piedalījās tiešsaistes Ziemeļvalstu un Baltijas valstu LIFE platformas sanāksmē, lai veicinātu sadarbību starp dabas aizsardzības ekspertiem un partneriem, kas īsteno LIFE projektus reģionā. Šajā tīklošanās pasākumā LIFE REEF demonstrēja iepazīšanās videofilmu par projekta aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.
 • 2021. gada 21. maijā Dabas aizsardzības pārvaldes projektoa komanda piedalījās Latvijas jūras ūdeņiem veltītajā ikgadējā seminārā un uzstājās ar prezentāciju par projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem.
 • 2021. gada 11. -12. oktobrī Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Hidroekoloģijas pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Klaipēdu, lai pārņemtu dziļudens virsmas nogulumu skanēšanas pieredzi un praktiskos aspektus.
 • 2022. gada 4. - 6. oktobrī Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji piedalījās ikgadējā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu LIFE platformas sanāksmē, kas tika organizēta Klaipēdā, Lietuvā. Šīs sanāksmes mērķis bija veicināt kontaktu veidošanos un sadarbību starp dabas aizsardzības ekspertiem un partneriem, kas īsteno LIFE projektus reģionā.
 • 2022. gada 22.-23. martā Latvijas Hdroekoloģijas pārstāve piedalījās ES un LIFE platformas sanāksmē, kas tika organizēta LaRochelle Francijā, kuras galvenais temats bija Jūras aizsargājamo teritoriju pārvaldības pieredze attiecībā uz stingri aizsargājamām teritorijām, galveno uzmanību pievēršot Eiropas politikas izpratnes, izvēles un īstenošanas pamatprincipiem, kā arī norisinājās pieredzes apmaiņa, lai uzlabotu Eiropas politikas efektivitāti un atbilstību.
 • 2022 gada 10. - 4. oktobrī Latvijas Hidroekoloģijas institūta pārstāvji piedalījās 4. ekosistēmu pakalpojumu partnerības konferecē Heraklionā, Grieķijā, kur tika sniegtas divas prezentācijas:
  • S.Strāķe u.c. "Biotopu veiktā barības vielu regulēšanas pakalpojuma piedāvājums un vērtība Latvijas jūras ūdeņos";
  • A.Armoskaite u.c. "Ekosistēmu pakalpojumi daudzelementu jūras telpiskajā plānošanā".
 • 2022. gada 15. februārī BIOR pārstāvji piedalījās Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā zinātniskajā konferencē un iepazīstināja visus konferences apmeklētājus ar projekta mērķiem un pirmā gada sasniegtajiem rezultātiem. J. Gruduls "Potenciāli aizsargājamo teritoriju izpēte Latvijas EEZ Baltijas jūrā: mērķi un pirmie rezultāti".
 • 2022. gada 23. -25. augustā BIOR pārstāvji iepazīstināja ar projekta mērķiem, uzdevumiem un pirmajiem rezultātiem ICES WORKSTAGE darbnīcā, kas tika organizēta Kopenhāgenā, Dānijā.