Projekta pieteikums tika gatavots 2020.gada janvārī/ februāra sākumā, kad pasaule vēl nenojauta jaunā vīrusa COVID-19 spēku. Projekta pieteikumā tika plānoti klātienes semināri plašam dalībnieku lokam no visas Eiropas. Diemžēl vīrusa izplatība ir ieviesusi krietnas korekcijas it visur. Šobrīd nav zināms, vai, kādā formātā un kad varētu tikt īstenoti projektā plānotie semināri. Šajā vietā sniedzam ieskatu semināros tādā veidā, kā tas bija plānots projekta pieteikumā. Laika gaitā tiks sniegti precizējumi par semināru norisi.

 

Klātienes semināri vienmēr bijis efektīvs veids, kā palielināt ieinteresēto pušu informētību par jebkāda veida aktivitāšu nozīmību. Klātienes tikšanos laikā ir iespējams veicināt pieredes apmaiņu ar citām organizācijām un projektiem, kas darbojas ar līdzīgiem dabas aizsardzības jautājumiem un pārvaldības interesēm ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā un pasaulē.

Projekta ietvaros sākotnēji plānots organizēt vienu divu dienu semināru, lai apspriestu projekta aktivitātes A.1 īstenošanu. Lai pilnvērtīgi īstenotu A.1 aktivitāti, būtiski ir saņemt plašākas zināšanas no ārvalstu speciālistiem. Sanāksmē plānots aicināt vismaz 20 jūras gultnes izpētes ekspertus no Igaunijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi, plānotos un iesāktos darbus.

Tāpat projekta ietvaros plānots organizēt vismaz divus vienas dienas seminārus vietējiem zvejniekiem, lai iepazīstinātu ar plānotajām jūrasgrunduļa zvejniecības metodēm, kā arī apspriestu putnu un zīdītāju piezvejas mazināšanas iespējas. Semināra organizēšanā un pieredzes apmaiņā plānots aicināt arī zinātniekus no Lietuvas.

Viens divu dienu seminārs plānots, lai apspriestu aktivitātē A.3 izveidoto metodoloģisko pieeju zivju dzīvotņu noteikšanā. Šim semināram plānots piesaistīt ekspertus no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Zviedrijas.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros paredzēts organizēt vismaz 10 seminārus.

Pēc invazīvo sugu reģistrēšanas metodikas izstrādes paredzēts organizēt brīvprātīgo apmācību seminārus, lai nodrošinātu pilnvērtīgu sapratni par sugu atlanta darbību un korektu datu ziņošanu.