Lai veicinātu izpratni par projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem, REEF projekta sākumā  plānots izveidot "iepazīšanās" bukletu, kas vizuāli interaktīvā un taustāmā veidā stāstīs par projektā plānoto un sagaidāmo, kā arī īsi informēs par jūrā sastopamajiem īpaši aizsargājamiem biotopiem.

Fotoizstādes izveide plānota, lai veicinātu sabiedrības izpratni un interesi par jūru apdzīvojošām sugām un biotopiem. Ideja par fotoizstādes izveidi radās tāpēc, ka pārsvarā sabiedrības viedoklis par jūru kā dzīvotni robežojas tikai tiktāl, cik redzams no izskalojumiem smilšainā pludmalē. Fotoizstādes mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo zemūdens pasauli vizuālā veidā, demostrējot būtiskās atšķirības starp sauszemes un jūras dziļumā sastopamajiem biotopiem.

Rakstu krājums par jūras vides saglabāšanu un apsaimniekošanu plānots sagatavot projekta noslēgumā, iekļaujot tajā lauka darbu tehnisko aprakstu, sīkāk skaidrojot to, ka pēc darbiem lauka apstākļos turpinās darbošanās pie datu apstrādes, analīzes un interpetācijas. Tāpat rakstu krājumā plānots apkopot jaunākos pētījumu rezultātus jūras vidē, kā arī projekta ietvaros sasniegtos rezultātus aizsarģajamo jūras teritroiju izveides procesā.

Lau uzlabotu izpratni un demonstrētu vizuālu ieskatu jūras ūdeņu dzīvotnēs un sugu daudzveidībā, projekta ietvaros plānots izveidot populārzinātnisku video filmu. Filmas mērķis ir vairot izpratni par aizsargājamām jūras teritorijām un to nozīmi dabā. Filma skaidros aizsargājamo jūras teritoriju izveides procesu, šo teritoriju ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un sugu aizsardzību. Tāpat filma sniegs atbildes uz dažādiem ar jūras vidi saistītiem jautājumiem, piemēram, kāpēc sugu un biotopu daudzveidībai ir izsķīroša nozīme jūras ilgtspējīgā attīstībā.

 

  Projekta bukleta vizuālais izskatsProjekta buklets latviešu valodā

Projekta buklets angļu valodā