Tiešsaistē 24.martā ir noritējis "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) projekta atklāšanas seminārs, kuru apmeklējuši vairāk nekā septiņdesmit dalībnieki.

Semināra dalībniekus ar uzrunām un laba vēlējumiem sveica Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš, Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” direktore Anda Ikauniece.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns norādīja uz jūras un cilvēku mijiedarbītu, kur cilvēces radītās pārvērtības daudzviet dabā ir kļuvušas daudz ietekmīgākas nekā iepriekš bijām uzskatījuši un šis projekts iegūs plašāku skatījumu uz pārmaiņām jūras vidē.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš izteica gandarījumu par darbinieku iesaisti un nesavtīgo darbu LIFE REEF projekta pieteikuma sagatavošas gaitā un vēlēja vislabākās sekmes projekta mērķu sasniegšanā turpmākajos piecos gados.

Daugavpils Universitātes aģentūras “Latvijas Hidroekoloģijas institūts” direktore Anda Ikauniece uzsvēra, ka šis projekts ir ilgi gaidīts un sniegs būtisku pienesumu tāljūras izpētē.

Lai plašāku publiku informētu par LIFE REEF projekta mērķiem, uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem projekta ieviesēji sniedza prezentācijas. Semināra dalībnieku padziļinātu interesi izraisīja invazīvo sugu jautājumi, jeb jau zināmie dati par Apaļā jūras grunduļa ietekmi uz dzīvotnēm, kā arī izpētes metodēm, kuras tiek pielietotas jūras grunts izpētē.

LIFE REEF projekta komanda izsaka pateicību visiem semināra dalībniekiem par dalību seminārā un neviltoto interesi. Semināra prezentācijas ir ievietotas LIFE REEF projekta mājas lapā reef.daba.gov.lv, sadaļā Aktivitātes un rezultāti.

LIFE REEF projekta ietvaros Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un izpētīt Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamos jūras biotopus Smilts sēkļi jūrā un Akmeņu sēkļi jūrā 4116 kvadrātkilometru platībā. Izpēte nepieciešama, lai sagatavotu kritērijus jūras biotopu novērtēšanai un uzlabotu monitoringa metodiku jūras aizsargājamo biotopu un sugu novērtēšanai. Tikai iepazīstot dabas bagātības un veicot zinātnisko izpēti var sekmēt šo biotopu un to apdzīvojošo sugu ilgtspējīgu pastāvēšanu un apsaimniekošanu.

LIFE REEF projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Latvijas Hidroekoloģijas institūtu. Tā kopējais budžets ir 4 miljoni EUR, no tiem 60% sedz ES vides un klimata pasākumu programma LIFE, bet 40 % - Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta partneri.


Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE REEF īstenotāju redzējumu. Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.​

Plašāka informācija:
Gunta Gabrāne
Dabas aizsardzības pārvaldes
Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā LIFE19 NAT/LV/000973 LIFE REEF
Projekta koordinatore
gunta.gabrane@daba.gov.lv
Tālr.: 29123431